Username :
Password :
 
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
นายเกษมสันต์ คงแสนคำ
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
โทร.089-8446333
นายเศรษฐพร ถนัดหัตถกรรม
รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
โทร.087-1421402
นายทวี ฮั้วรุ่งเรื่อง
ผู้อำนวยการกองช่าง
E-mail.tawee25012507@gmail.com
นางสาวธนิสร สินธุพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
E-mail.aomja-sin@hotmail.com
นางสาวเตือนใจ สิทธิเวช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
E-mail. Moonoi.Sittiwet@gmail.com
นางสำอางค์ กริ่มกราย
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา
E-mail.samangkrimkray@.gmail.com
นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
E-mail.doojhathai-kdc@hotmail.com