Username :
Password :
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     
วิสัยทัศน์/พันธกิจ วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   
 

 วิสัยทัศน์

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมภิบาล
บริการอย่างได้มาตราฐานสากล พัฒนาคนสู่อาเซียน

คำขวัญ
“ตำนานกะปิดี มีแหล่งหิน ถิ่นเกษตรกรรม ผู้นำพัฒนา ประชาร่วมใจ”

พันธกิจการพัฒนาของเทศบาล
1. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาชีพ ด้านการลงทุนให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
3. สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานสามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในระยะยาว เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6. พัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย
7. พัฒนาด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:20 ผู้เขียนโดย admin