Username :
Password :
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไป
     
สภาพทั่วไป สภาพทั่วไป
   
 

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ  ตั้งอยู่เลขที่  9/29  หมู่ที่  4  ตำบลห้วยกะปิ  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี 5 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี  5   กิโลเมตร   มีเนื้อที่โดยประมาณ  14.5 ตารางกิโลเมตร  หรือ  9,062  ไร่  จัดตั้ง เป็นเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2550


อาณาเขตและเขตการปกครอง

ทิศเหนือ       จรดเทศบาลเมืองบ้านสวนและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก  อำเภอเมืองชลบุรี

ทิศใต้           จรดเทศบาลตำบลเหมืองและเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

ทิศตะวันออก จรดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก  อำเภอเมืองชลบุรี

ทิศตะวันตก   จรดเทศบาลตำบลเสม็ด  และเทศบาลเมืองอ่างศิลาโดยมีแนวถนนสุขุมวิทกั้นเขตแดน

ตารางสถิติจำนวนประชากรย้อนหลัง

ปี พ.ศ. หญิง (คน)   ชาย (คน)   รวม    บ้าน (หลัง)

 2550     4,931          4,483      9,414      5,501

 2551     5,020          4,554      9,574      5,957

 2552     5,375          4,861     10,236     6,459

 2553     5,776          5,192     10,968     6,605

 2554     6,113          5,429     11,542     6,796

 2555     6,558          5,846     12,404     7,163

 2556     6,651          5,915     12,566     7,733

 2557     6,888          6,169     13,057    7,801

 2558     7,394          6,620     14,014    8,331

 2559     7,581          6,830     14,411    8,799

 2560     7,857          7,024     14,881    9,040

 2561     7857           7024      14881     9040

 2562     8207           7271      15478     9564

 2563     8482           7555      16037     9893

จำนวนประชากรแฝง 2,541 คน

จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพลภาพหรือป่วยเรื้อรังในเขตพื้นที่ 205 คน

ความหนาแน่นของประชากร 1,106 คน/ตร.กม.

- อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ ปี 2555-2556  ร้อยละ 1.30%

- อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ ปี 2557-2558  ร้อยละ 1.84%

- อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ ปี 2559-2560  ร้อยละ 0.93%

- อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ ปี 2560-2561  ร้อยละ 3.35%

- อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ ปี 2561-2563  ร้อยละ 3.88%

 หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม   2563
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:40 ผู้เขียนโดย admin