Username :
Password :
 
 
 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
นายไพฑูรย์ สิทธินิสัยสุข
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
นายปรีดา ราศรีจันทร์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
จ.ส.ท.ธีรวัฒน์ ประไพ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ
นายขจร ชลเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เขต 1
นายประมาณ ปราดเปรื่อง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เขต 1
นายประดิษฐ์ นิสสัยสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เขต 1
นายปรีดา ราศรีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เขต 1
นายธงชัย คำศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เขต 1
นางสาวอริสรา สุขเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เขต 1
นายไพฑูรย์ สิทธินิสัยสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เขต 2
นายชาลี ประไพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เขต 2
นายสมบูรณ์ ประไพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เขต 2
นายธวัช ปิยะวาทินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เขต 2
จ.ส.ท.ธีรวัฒน์ ประไพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เขต 2
นายสุข เต็มนุช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยกะปิ เขต 2