Username :
Password :
 
 
 
 
 

สภาพทางเศรษฐกิจ
     
สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางเศรษฐกิจ
   
 

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์

หมู่ที่

ชุมชน

 ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

จำนวนครัวเรือน(หลัง)

1 บ้านทุ่งสระ 1,156 1,364 2,520  2,246
2 บ้านห้วยกะปิ 447 553 1,030 757
3 บ้านหนองสมอ 582  660  1,242  991
4  บ้านชากพุดซา  1,709  1,927   3,636   1,681
5  บ้านหนองกระเสริม  1,174  1,242  2,416  1,685
6  บ้านไร่ไหหลำ  728  718  1,446  919
7  บ้านมาบหวาย  1,004  1,117  2,212  547
   รวม    7  ชุมชน  6,830  7,581  14,411  8,799

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง  การคมนาคมประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว    รถโดยสารประจำทาง  

รถรับจ้างขนาดเล็กอื่นๆ  และรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง  สภาพโดยทั่วไปเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  และ เป็นถนน ลูกรังในบางสาย 

จำนวนถนนในเขตตำบลห้วยกะปิ

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน     73 สาย
ถนนลูกรัง         16 สาย
ถนนคอนกรีต     15 สาย  

การสื่อสารโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข    1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    7     แห่ง

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  

 ทรัพยากรในตำบลห้วยกะปิ ส่วนมากจะเป็น พวกหิน  หินแกรนิต  หินลูกรัง  หินผุ   หินคลุกสำหรับถมถนน
จนทำให้มีธุรกิจเกี่ยวกับการทำเหมืองหินและโรงโม่หินเกิดขึ้นในตำบลห้วยกะปิดังนี้
เหมืองหิน  จำนวน    9   เหมือง

1.  เหมืองแร่  หจก.ว พิบูลย์กิจ
2.  เหมืองแร่ บจก.ปรินดา มหาชน
3.  เหมืองแร่  บจก.บี อาร์ เอ็นยิเนียริ่ง
4.  เหมืองแร่ นางสวน   เดชชีวะ
5.  เหมืองแร่  หจก.ทัศนาชลบุรี
6.  เหมืองแร่ ศิลานคร
7.  เหมืองแร่  บจก.ศิลาพรชัย
8.  เหมืองแร่ ชลบุรีจิตประเสริฐ
9.  เหมืองแร่ หจก.ธารรัก

 โรงโม่หิน  จำนวน      8   แห่ง

1.  หจก.ว.พิบูลย์กิจ ที่ตั้ง   ม. 2
2.  บจก.บี อาร์ เอ็นยิเนียริ่ง   ที่ตั้ง   ม. 6
3.  หจก.ทัศนาชลบุรี ที่ตั้ง   ม. 6 , ม.7
4.  บจก.โรงโม่หินศิลาพรชัย ที่ตั้ง   ม.7
5.  บจก.โรงโม่หินดวงตะวัน ที่ตั้ง   ม. 7
6.  บจก.โรงโม่หินพิบูลรัตน์ ที่ตั้ง   ม.7
7.  บจก.สุวลี ที่ตั้ง    ม.7
8.  บจก. โรงโม่หินทวีสิน ที่ตั้ง    ม.7

 แหล่งน้ำธรรมชาติ
 ลำน้ำ  ลำห้วย  3 สาย

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย   1  แห่ง   บ่อน้ำตื้น  45  บ่อ     บ่อโยก  6  บ่อ   บ่อบาดาล  12  บ่อ  ถัง รพช.  21   แห่ง
ถัง ค.ส.ล. (50 ลบ.ม.)  10 ชุด    ถัง ฝ. 99 (99 ลบ.ม.)  3  แห่ง   ถังน้ำ  2,000  ลิตร  2     ถัง

การกำจัดขยะมูลฝอย  

วิธีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการจัดเก็บเอง
ปริมาณขยะมูลฝอย 20-25   ตัน / วัน
รถเก็บขยะมูลฝอย 4  คัน  บรรทุกขยะได้ 10 ลูกบาศก์เมตร/คัน
ถังรองรับขยะ 1,400  ใบ
พนักงานเก็บ ขน ขยะ 16   คน

ค่าธรรมเนียม  กำจัดขยะมูลฝอย

หลังคาเรือน               20  บาท / เดือน
ร้านค้า                      40  บาท / เดือน
โรงงานอุตสาหกรรม   300 บาท / ถัง / เดือน

ด้านเศรษฐกิจ

อาชีพ  
ชุมชนในเทศบาลตำบลห้วยกะปิ   เดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรม   มีอาชีพเพาะปลูก   การทำไร่  ทำนา ทำไร่อ้อยและไร่มันสำปะหลังเป็นหลัก  
ปัจจุบันสภาพชุมชนเปลี่ยนไป  ทำให้ภาคการเกษตรกรรมลดความสำคัญลงไปมาก  อาชีพที่ยังมีอยู่ในชุมชน  ได้แก่  ทำไร่  ทำไร่อ้อยและไร่มันสำปะหลัง
นอกจากนี้ยังมีอาชีพ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถบรรทุกและรถยนต์รับจ้าง  ธุรกิจบ้านเช่า

การพาณิชยกรรมในเขตเทศบาล  
ธนาคาร  9  แห่ง   บริษัท  122  แห่ง   ห้างหุ้นส่วนจำกัด  17  แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน  4  แห่ง   สถานีบริการแก๊ส  2  แห่ง   ห้างสรรพสินค้า  2  แห่ง   ร้านค้าต่างๆ 155 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม  11  แห่ง
 
สถานบริการ  
โรงแรม   6   แห่ง   โรงภาพยนตร์   1  แห่ง    สถานที่จำหน่ายอาหาร  101   แห่ง   สถานที่สะสมอาหาร  91  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  50 คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  98 คน
อาสาสมัครตำรวจบ้าน  70 คน
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม  1 ศูนย์
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติต่างๆ  1 ศูนย์
ศูนย์วิทยุ / รับแจ้งเหตุ ตำบลห้วยกะปิ  1 ศูนย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและอินเตอร์เน็ตตำบล  1 ศูนย์


การจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ

ลูกเสือชาวบ้าน  2  รุ่น
กลุ่มสตรีพัฒนาตำบลห้วยกะปิ  1  กลุ่ม
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลห้วยกะปิ  1 ชมรม
ชมรมผู้สูงอายุ  1 ชมรม
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  1 กลุ่ม
กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตำบลห้วยกะปิ  1 กลุ่ม
กลุ่มทำพวงหรีด ดอกไม้จันทน์   1 กลุ่ม
กลุ่มผูกผ้างานพิธี  1 กลุ่ม
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  1 กลุ่ม
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน   7 กลุ่ม
กลุ่มสหกรณ์ร้านค้าชุมชน   1 กลุ่ม
กลุ่ม อปพร. / อสป.  ตำบลห้วยกะปิ  1 กลุ่ม
กลุ่มผ้าบาติกตำบลห้วยกะปิ  1 กลุ่ม

วัฒนธรรม / เทศกาล

1. ประเพณีงานประจำปีศาลเจ้าพ่อแขก,ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์, การแสดงจากคณะลิเก ขึ้น  8–9  ค่ำ เดือน 4  ของทุกปี
2. ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ทำบุญ  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ      วันที่  29  เมษายน  ของทุกปี
3.  ประเพณีพิธีกองข้าว (ศาลจ้าวพ่อเขาเขียว) ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  9  รูป, การแสดงจากคณะลิเก, พิธีกองข้าว, การละเล่นกีฬา, พื้นบ้านตะกร้อลอดบ่วง     ขึ้น 10 และ 11 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี
4. ประเพณีแห่เทียนพรรษา จัดขบวนแห่เทียนไปถวายวัด     แรม  1  ค่ำ  เดือน  8
5. ประเพณีลอยกระทง อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี   ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน 12

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:44 ผู้เขียนโดย admin