Username :
Password :
 
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร
 
 
 
นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ
โทร.098-6591535
นายบุญอยู่ ปราดเปรื่อง
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ
โทร.086-0433893
นายศิริชัย ชื่นศิริ
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ
โทร.086-3221898
นางอุทัยทิพย์ เครือละม้าย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ
โทร.038-385154 ต่อ 103.